شروع پاسخگویی ارزشیابی دانشجو نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شروع پاسخگویی ارزشیابی دانشجو نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹